Televes OTDR Basic 2

riflettometro ottico
Televes OTDR Basic 1