Televes OTDR Basic 1

riflettometro ottico
Televes OTDR Basic 2